Rad sa komentarima u PowerPoint prezentaciji

Kada sarađujete sa nekim na prezentaciji, koristite komentare da pružite neku povratnu informaciju.

Komentar je napomena koja može da se prikači na bilo koji slajd ili njegov deo.

Nakon što ste dodali komentar, kasnije ga lako menjate.

Mogućnost za ubacivanje komentara postoji i u Excelu i u Wordu, ali malo ko zna za tu mogućnost u PowerPointu.

Sledite naredne korake za rad sa komentarima.

Za ubacivanje komentara potrebno je da odete na Review (Redigovanje), i tu pronađete odgovarajuću opciju.

komentari u powerpointu

Komentare možete sakriti i otkriti, klikom na Show Comments (Prikaži komentare).

prikazi okno sa komentarima

Takođe klikom na dugmiće napred i nazad možete da pregledate jedan po jedan komentara.

I na kraju, sve komentare možete obrisati klikom na Delete, gde birate opciju da obrišete sve komentar iz cele prezentacije ili samo sa jednog slajda.

izbrisi komentar

U slučaju da više preferirate rad sa onlajn prezentacijama, u Google Disku ili Onedrive, tamo takođe postoji mogućnost za dodavanje komentara u prezentacije.