Modul za rad sa operativnim sistemom u Pajtonu (os)

Jedan od standardnih paketa u Pajtonu koji omogućava rad sa operativnim sistemom je os.

Predstavljamo neke od komandi koje on pruža:

os.name  – vraća ima operativnog sistema (za Windows vraća nt, za Linux i Mac vraća posix)

os.getcwd() – vraća putanju radnog direktorijuma.

os.chdir(‘ …..  ‘) – menja radni direktorijum.

os.mkdir(‘….’) – napraviti novi direktorijum u navedenoj putanji.

os.rmdir(‘….’) – briše direktorijum.

os.listdir(‘…’) – daje spisak svih datoteka u folderu, bez argumenata daje sadržaj radnog direktorijuma.

os.path.join() – spaja imena datoteka u putanju.

os.remove(‘…’) – brisanje datoteka.

Ima još komandi, preporučujemo da proučite njihovu dokumentaciju.