Neke metode za rad sa podacima u JSON formatu u Pajtonu

Opis JavaScript Object Notation (JSON) je format koji koristi Java Script. Pošto je široko korišćen postao je neka vrsta standarda za razmenu podataka između različitih sistema. Na primer, mnogi API-ji vraćaju podatke upravo u JSON formatu.

U suštini, JSON objekat ograđen je vitičastim zagradama u kojima se skladište parovi vrednosti (ključ i vrednost). Ključ je uvek string, a vrednost može biti i broj i objekat, logički podatak, niz … Podaci mogu biti ugnježdeni to jest moguće je da unutar jednoj JSON objekta imamo drugi.

Kako da baratate sa JSON podacima u Pajtonu?

Modul kojim se za to koristi je json.

On sadrži više metoda. Neke od najviše upotrebljavanih su dump, dumps, load i loads.

Prva dva koriste se za pisanje JSON datoteka, a druga dva za čitanje. Dodatak s u loads i dumps označava da rade sa JSON datotekama koje su stringovi, dok load i dump rade sa objektima to jest datotekama.

Pogledajte na primeru kako to izgleda.

U ovom slučaju je u dump metoda napravila data.json datoteku u radnom direktorijumu, a load ju je pročitala nazad u sistem.

Slično je i na donjem primeru.

Imajte u vidu da je ovo samo osnovna upotreba. Podaci se mogu menjati, sortirati, brisati i tako dalje. O tome ćemo u narednim člancima.