IF funkcija u Excelu – primeri

IF izjava se često sreće u Excel funkcijama. Daje im neku vrstu inteligencije, jer omogućava da se nešto izvrši samo pod određenim uslovima.

Definicija

IF se definiše kao funkcija koja proverava određeni uslov i vraća jednu vrednost ako je on tačan i drugu ako nije.

Sintaksa funkcije izgleda ovako:

=IF (Logički_test, Vrednost_ako_je_tačno, Vrednost_ako_je_netačno)

Primeri

Vidimo na primeru, kako želimo da odlučimo ko je prošao test ako ima više ili tačno 50 poena.

if upustvo

Sličan primer, računamo porez koji treba da se plati a on zavisi od visine plate. Ako je plata manja od 50 hiljada onda je porez 10%, u suprotnom je 50%.

napredno upustvo za if funkciju excel

Kombincija IF sa AND i OR operatorima

Logički test možemo da proširimo iz pomoću operatora AND i OR.

AND označava da oba navedena uslova moraju biti ispunjena, a OR da bilo koji od dva navedena uslova mora biti ispunjen.

Pogledajte primer sa AND operatorom gde je prvi argument IF funkcije logički test sa AND operatorom. Dva uslova moraju biti ispunjena za bonus, da je zaposleni u firmi duže od dve godine i da je ima platu veću od 50 hiljada.

and i or operatori sa if funkcijom
Ugnježdene IF funkcije

Unutar svake Excel funkcije možemo da koristimo drugu funkciju. To je takozvano ugnježdavanje. Sa IF izjavom se najčešće koristi kada imamo nekoliko kategorija, tako treći argument funkcije, vrednost_ako_je_netačno postaje nova IF funkcija i sve tako. Pogledajte kako to izgleda na primeru.

ugnjezdena if funkcija

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …