Kako da vrednost iz više kolona vratite u jednoj (SQL)?

Recimo da imate ovakvu tabelu i želite da vrednost iz više kolona izvučete u jednu i da još, pride, ubacite i neke svoje reči.

U DB2-u, Oracle-u, PostgreSQL-u za konkatenaciju odnosno spajanje su dve uspravne crte, kao na primeru na slici.

select ime||' RADI KAO '|| radno_mesto as poruka
from zaposleni where pol ='M'

Ako, pak, koristite MySQL bazu, ona podržava funkciju concatenate, pa bi njena primena izgledala ovako.

select concat(ime, ' RADI KAO ',radno_mesto) as poruka
from zaposleni
where pol ='M'

S druge strane, kod SQL Servera koristimo znak plus za spajanje reči i rezultata upita.

select ime + ' RADI KAO ' + radno_mesto as poruka
from zaposleni
where pol ='M'