Funkcije za rad sa tekstom u Excelu

U Excelu ne radimo samo brojkama, već sa i tekstom, imenima i nizovima tekstualnih podataka. Na primer, nekad je potrebno da izvučemo određen broj karaktera sa leve ili desne strane tekstualnog niza, ili čak iz sredine.

Neke od tih funkcija su sledeće:

1.TRIM

Uklanja suvišni razmak u izrazu. Na primer, ako se on nalazi na početku teksta ili na kraju.

2. CLEAN

Iz teksta uklanja sve neobične simbole, koji ne mogu da se štampaju, ali ometaju rad sa podacima.

3. LEN

Utvrđuje dužinu niza tekstualnih karaktera.

4. LEFT

Izvlači određen broj karaktera iz tekstualnog niza podataka počevši od njegove leve strane. Sintaksa je LEFT(tekstualni niz podataka, broj karaktera sa leve strane koje izvlačimo).

5. RIGHT

Slično kao i LEFT, ali izvlači određen broj karaktera sa desne strane.

6. MID

Uzima određen broj karaktera iz sredine niza tekstualnih karaktera. Argumenti su niz karaktera, redni broj karaktera od koga počinjemo, i broj karaktera koje izvlačimo. Što se tiče rednih brojeva vodite računa da brojanje počinje od 0. U primeru na slici dole, krećemo od pete pozicije (šestog karaktera po redu) i izvlačimo naredna 3 karaktera.

7. FIND

Uglavnom se koristi u kombinaciji sa gore navedenim formulama. Pronalazi na kom se mestu nalazi tačno određeni karakter u nizu .

Unesemo nisku karaktera, pa karakter koji tražimo i dobićemo poziciju na kojoj se taj karakter nalazi.

U slučaju da ima više istih karaktera, dobićemo poziciju onog prvog.

8. LEFT i FIND – nađite sve karaktere pre određenog znaka

Pomoću FIND pronađemo gde se određeni karakter nalazi, pa potom taj broj prosledimo funkciji LEFT, ali ga smanjimo za broj jedan ako ne želimo da uzmemo taj karakter u obzir.

9. RIGHT i FIND – nađi sve karaktere posle određenog znaka

Kao i gore, sa FIND nađemo gde se određeni karakter nalazi, pa pošto brojimo sa desna, taj broj oduzmemo od ukupne dužine niza karaktera. Tako dobijamo broj karaktera koje treba da izvučemo nakon znaka sa kraja.

10. REPLACE

Takođe korisna. Zamenjuje jedan niz tekstualnih karaktera drugom nizom. Njeni argumenti su: ceo niz karaktera, redni broj karaktera od kog počinjemo menjanje, broj karaktera koje menjamo počev od prvog koji menjamo, novi niz karaktera (sa čime menjamo prvi niz). Vodite računa da brojanje kreće od 0.

11. Substitute

Slična kao i gore navedeni REPLACE. Pročitajte detalje ovde.