Početna / Informacione tehnologije / Besplatni onlajn kursevi programiranja

Besplatni onlajn kursevi programiranja

Sa razvojem informacionih tehnologija sve više se ceni znanje programiranja. Štaviše, u nekim zemljama se sa učenjem osnova programskih jezika počinje još u osnovnoj školi.

Ako vas ovo zanima počnite odmah sa učenjem. Kako bi vam tome pomogli, napravili smo spisak više od 200 kurseva koji su slobodno dostupni na internetu. Među njima su lekcije za učenje baza podataka, Jave, Pajtona, algoritama, mašinskog učenja, mobilnih aplikacija, veb dizajna i još mnogo toga.

Ostalima koje programiranje ne interesuje preporučujemo da posetite neki od sajtova sa ovog spiska, jer ćete sigurno naći nešto korisno.

Navedni spisak kurseva nije konačan, naravno. Na Internetu ima još mnogo toga da se nađe, ali nadamo se da će vam barem poslužiti kao dobar podsticaj.

Pošto je izbor veliki, pre nego što odlučite šta ćete pohađati, proverite iskustva prethodnih korisnika, sadržaj i neopohodno predznanje. Najbolje recenzije imate na sajtu Class Central. Svi kursevi su na engleskom. Sledi spisak.

An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1) preko servisa Coursera2. Maj5
Programming and the Web for Beginners preko servisa Coursera2. Maj4
A Crash Course in Data Science preko servisa Coursera2. Maj1
An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 2) preko servisa Coursera2. Maj4
Usable Security preko servisa Coursera2. Maj7
Introduction to CSS3 preko servisa Coursera2. Maj4
Programming for Everybody (Getting Started with Python) preko servisa Coursera2. Maj7
HTML, CSS, and Javascript for Web Developers preko servisa Coursera9. Maj5
HTML, CSS and JavaScript preko servisa Coursera9. Maj3
How To Create a Website in a Weekend! (Project-Centered Course) preko servisa Coursera9. Maj3
Introduction to HTML5 preko servisa Coursera9. Maj3
Ruby on Rails: An Introduction preko servisa Coursera9. Maj3
Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris (Project-Centered Course) preko servisa Coursera9. Maj6
INF201.13x: Introduction to Cloud Computing preko servisa edX14. Maj25
HTML5.1x: HTML5 Part 1: HTML5 Coding Essentials and Best Practices preko servisa Edx16. Maj25
Intro to Computer Science preko servisa UdacitySopstveni tempo12
DCO042 - Python For InformaticsSopstveni tempoNA
Intro to Java Programming preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Mobile Web Development preko servisa UdacitySopstveni tempo6
DB: Introduction to Databases preko servisa Stanford OpenEdxSopstveni tempo11
Programming Foundations with Python preko servisa UdacitySopstveni tempo6
Intro to HTML and CSS preko servisa UdacitySopstveni tempo3
JavaScript Basics preko servisa UdacitySopstveni tempo3
How to Use Git and GitHub preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Intro to Relational Databases preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Networking: Introduction to Computer Networking preko servisa Stanford OpenEdxSopstveni tempo11
CS101: Computer Science 101 preko servisa Stanford OpenEdxSopstveni tempo6
CS002x: Programming in Scratch preko servisa edXSopstveni tempo57
CS001x: MyCS: Computer Science for Beginners preko servisa edXSopstveni tempo6
DEV203x: Introduction to Bootstrap – A Tutorial preko servisa edXSopstveni tempo22
LFS101x: Introduction to Linux preko servisa edXSopstveni tempo105
CS005x: CS For All: Introduction to Computer Science and Python Programming preko servisa edXSopstveni tempo56
COMP102.1x: Introduction to Java Programming – Part 1 preko servisa edXSopstveni tempo42
Learn Swift Programming Syntax preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Linux Command Line Basics preko servisa UdacitySopstveni tempo1
Introduction to VBA/Excel Programming preko servisa Open Education by BlackboardSopstveni tempo10
Code101x: Think. Create. Code preko servisa edXSopstveni tempo27
Writing READMEs preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
INF201.13x: Introduction to Cloud Computing preko servisa edXSopstveni tempo25
IT.1.1x: Introduction to Programming with Java Part 1: Starting to Code with Java preko servisa edXSopstveni tempoNA
Introduction to Databases preko servisa CourseraSopstveni tempoNA
Computer Science 101 preko servisa CourseraSopstveni tempoNA
COMP102.2x: Introduction to Java Programming – Part 2 preko servisa edXSopstveni tempo13
CS101.1x: Programming Basics preko servisa edXSopstveni tempo10
Intro to Ruby preko servisa Flatiron SchoolSopstveni tempoNA
CS50x: Introduction to Computer Science preko servisa edXSopstveni tempoNA
DEV208x: Introduction to jQuery preko servisa edXSopstveni tempo38
LFS101x: Introduction to Linux preko servisa edXSopstveni tempo105
CS101.2x: Object-Oriented Programming preko servisa edXSopstveni tempo4
Software Security preko servisa Coursera2. Maj6
Mastering the Software Engineering Interview preko servisa Coursera2. Maj4
R Programming preko servisa Coursera2. Maj4
The Data Scientist’s Toolbox preko servisa Coursera2. Maj4
Getting and Cleaning Data preko servisa Coursera2. Maj4
Practical Machine Learning preko servisa Coursera2. Maj4
Exploratory Data Analysis preko servisa Coursera2. Maj4
Regression Models preko servisa Coursera2. Maj4
Statistical Inference preko servisa Coursera2. Maj4
Developing Data Products preko servisa Coursera2. Maj4
Reproducible Research preko servisa Coursera2. Maj4
Machine Learning preko servisa Coursera2. Maj11
Algorithmic Toolbox preko servisa Coursera2. Maj5
Algorithmic Thinking (Part 2) preko servisa Coursera2. MajNA
Principles of Computing (Part 2) preko servisa Coursera2. MajNA
Hadoop Platform and Application Framework preko servisa Coursera2. Maj5
Data Visualization and Communication with Tableau preko servisa Coursera2. Maj5
Front-End Web UI Frameworks and Tools preko servisa Coursera2. Maj4
Algorithmic Thinking (Part 1) preko servisa Coursera2. Maj4
Database Management Essentials preko servisa Coursera2. Maj7
Java Programming: Solving Problems with Software preko servisa Coursera2. Maj4
Principles of Computing (Part 1) preko servisa Coursera2. Maj5
Introduction To Swift Programming preko servisa Coursera2. Maj5
Responsive Web Design preko servisa Coursera2. Maj4
Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data preko servisa Coursera2. Maj4
Multiplatform Mobile App Development with Web Technologies preko servisa Coursera2. Maj4
Data Management and Visualization preko servisa Coursera2. Maj4
Python Data Structures preko servisa Coursera2. Maj7
Using Python to Access Web Data preko servisa Coursera2. Maj6
Using Databases with Python preko servisa Coursera2. Maj5
Java for Android preko servisa Coursera3. Maj4
[NEW] The Nature of Code preko servisa Kadenze4. Maj5
C++ For C Programmers, Part A preko servisa Coursera9. Maj5
Object Oriented Programming in Java preko servisa Coursera9. Maj6
Managing Big Data with MySQL preko servisa Coursera9. Maj5
Server-side Development with NodeJS preko servisa Coursera9. Maj4
Data Structures preko servisa Coursera9. Maj4
Responsive Website Basics: Code with HTML, CSS, and JavaScript preko servisa Coursera9. Maj4
Interactivity with JavaScript preko servisa Coursera9. Maj4
Advanced Data Structures in Java preko servisa Coursera9. Maj5
Java Programming: Principles of Software Design preko servisa Coursera9. Maj4
Data Visualization preko servisa Coursera9. Maj4
Biology Meets Programming: Bioinformatics for Beginners preko servisa Coursera16. Maj4
Process Mining: Data science in Action preko servisa Coursera16. Maj6
Cryptography preko servisa Coursera16. Maj7
[NEW] CS213.1x: Foundations of Data Structures preko servisa edX17. Maj5
Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 1 preko servisa Coursera23. Maj5
CS169.1x: Agile Development Using Ruby on Rails - Basics preko servisa edX24. Maj27
M101J: MongoDB for Java Developers preko servisa MongoDB University24. Maj7
M101JS: MongoDB for Node.js Developers preko servisa MongoDB University24. Maj7
M101N: MongoDB for .NET Developers preko servisa MongoDB University24. MajNA
M101P: MongoDB for Developers preko servisa MongoDB University24. Maj7
M102: MongoDB for DBAs preko servisa MongoDB University24. Maj7
M202: MongoDB Advanced Deployment and Operations preko servisaMongoDB University24. Maj7
Front-End JavaScript Frameworks: AngularJS preko servisa Coursera30. Maj4
[NEW] Big Data: Mathematical Modelling preko servisa FutureLearn30. Maj2
Design of Computer Programs preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Web Development preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Programming Languages preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Intro to Algorithms preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Software Testing preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Software Debugging preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Intro to Theoretical Computer Science preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Intro to Artificial Intelligence preko servisa UdacitySopstveni tempo16
HTML5 Game Development preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Learning from Data (Introductory Machine Learning course) Sopstveni tempo10
Intro to Hadoop and MapReduce preko servisa UdacitySopstveni tempo4
CS 8802, Artificial Intelligence for Robotics: Programming a Robotic Car preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Intro to Data Science preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Data Wrangling with MongoDB preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Data Analysis with R preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Parallel Programming Concepts preko servisa openHPISopstveni tempoNA
Website Performance Optimization preko servisa UdacitySopstveni tempo1
UX Design for Mobile Developers preko servisa UdacitySopstveni tempo6
Developing Scalable Apps in Java preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Developing Android Apps preko servisa UdacitySopstveni tempo10
Software Development Process preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Computer Networking preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Object-Oriented JavaScript preko servisa UdacitySopstveni tempo5
Intro to AJAX preko servisa UdacitySopstveni tempo2
Data Visualization and D3.js preko servisa UdacitySopstveni tempo7
HTML5 Canvas preko servisa UdacitySopstveni tempo2
Intro to iOS App Development with Swift preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Intro to jQuery preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Intro to Machine Learning preko servisa UdacitySopstveni tempo10
Full Stack Foundations preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Responsive Web Design Fundamentals preko servisa UdacitySopstveni tempo2
Health Informatics in the Cloud preko servisa UdacitySopstveni tempo5
JavaScript Testing preko servisa UdacitySopstveni tempo2
UIKit Fundamentals preko servisa UdacitySopstveni tempo8
LPL: Language, Proof and Logic preko servisa Stanford OpenEdxSopstveni tempo15
Responsive Images preko servisa UdacitySopstveni tempo2
iOS Networking with Swift preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Authentication & Authorization: OAuth preko servisa UdacitySopstveni tempo2
Browser Rendering Optimization preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Developing Scalable Apps in Python preko servisa UdacitySopstveni tempo6
iOS Persistence and Core Data preko servisa UdacitySopstveni tempo8
How to Make an iOS App preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Android Performance preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Android Development for Beginners preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Advanced Android App Development preko servisa UdacitySopstveni tempo6
Material Design for Android Developers preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Android Ubiquitous Computing preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Gradle for Android and Java preko servisa UdacitySopstveni tempo6
AMRx: Autonomous Mobile Robots preko servisa edXSopstveni tempoNA
Xcode Debugging preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Big Data, Cloud Computing, & CDN Emerging Technologies preko servisa CourseraSopstveni tempo3
KIexploRx: Explore Statistics with R preko servisa edXSopstveni tempo8
Intro to DevOps preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Configuring Linux Web Servers preko servisa UdacitySopstveni tempo1
Android TV and Google Cast Development preko servisa UdacitySopstveni tempo1
Android Auto Development preko servisa UdacitySopstveni tempo1
SPD1x: How to Code: Systematic Program Design - Part 1 preko servisa edXSopstveni tempo61
How to create in Android preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Software Architecture & Design preko servisa UdacitySopstveni tempo8
PH525.1x: Data Analysis for Life Sciences 1: Statistics and R preko servisa edXSopstveni tempo4
2D Game Development with libGDX preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Designing RESTful APIs preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Intro to Data Analysis preko servisa UdacitySopstveni tempo6
Web Tooling & Automation preko servisa UdacitySopstveni tempo3
M101x: Introduction to MongoDB using the MEAN Stack preko servisa edXSopstveni tempo58
Interactive Computer Graphics preko servisa CourseraSopstveni tempo8
SPD2x: How to Code: Systematic Program Design - Part 2 preko servisa edXSopstveni tempo53
Firebase Essentials For Android preko servisa UdacitySopstveni tempo8
CSE167x: Computer Graphics preko servisa edXSopstveni tempo22
JavaScript Design Patterns preko servisa UdacitySopstveni tempo6
EX101x: Data Analysis: Take It to the MAX() preko servisa edXSopstveni tempo8
Offline Web Applications preko servisa UdacitySopstveni tempo3
JavaScript Promises preko servisa UdacitySopstveni tempo3
DAT208x: Introduction to Python for Data Science preko servisa edXSopstveni tempo38
DEV204x: Programming with C# preko servisa edXSopstveni tempo55
Networking for Web Developers preko servisa UdacitySopstveni tempo2
DAT206x: Analyzing and Visualizing Data with Excel preko servisa edXSopstveni tempo48
DAT204x: Introduction to R for Data Science preko servisa edXSopstveni tempo35
[NEW] Technical Interview preko servisa UdacitySopstveni tempo4
DEV201x: Introduction to TypeScript preko servisa edXSopstveni tempo18
Machine Learning: Classification preko servisa Coursera2. Maj7
Machine Learning: Regression preko servisa Coursera2. Maj6
Machine Learning Foundations: A Case Study Approach preko servisa Coursera9. Maj6
Artificial Intelligence for Robotics preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Applied Cryptography preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Intro to Parallel Programming preko servisa UdacitySopstveni tempo12
Interactive 3D Graphics preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Machine Learning: Unsupervised Learning preko servisa UdacitySopstveni tempo4
Reinforcement Learning preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Real-Time Analytics with Apache Storm preko servisa UdacitySopstveni tempo2
Model Building and Validation preko servisa UdacitySopstveni tempo8
Advanced Operating Systems preko servisa UdacitySopstveni tempo5
High Performance Computer Architecture preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Computability, Complexity & Algorithms preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Knowledge-Based AI: Cognitive Systems preko servisa UdacitySopstveni tempo7
Machine Learning preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Computational Photography preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Introduction to Computer Vision preko servisa UdacitySopstveni tempo16
GT - Refresher - Advanced OS preko servisa UdacitySopstveni tempo3
Introduction to Operating Systems preko servisa UdacitySopstveni tempo8
High Performance Computing preko servisa UdacitySopstveni tempo24
DAT203x: Data Science and Machine Learning Essentials preko servisa EdxSopstveni tempo20
Machine Learning for Trading preko servisa UdacitySopstveni tempo16
Intro to Information Security preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Machine Learning preko servisa UdacitySopstveni tempoNA
Deep Learning preko servisa UdacitySopstveni tempo12
DS101X: Statistical Thinking for Data Science and Analytics preko servisa EdxSopstveni tempoNA
005x: Introduction to Statistical Methods for Gene Mapping preko servisa EdxSopstveni tempo53
DS102X: Machine Learning for Data Science and Analytics preko servisa EdxSopstveni tempo53

Pogledaj još

Kako da ubacite PDF dokument u Excel?

Dokument u PDF, ali i u bilo kom drugom formatu, možete da direktno ugradite u …