Početna / Trikovi i uputstva / Linearna regresiona analiza u Excelu

Linearna regresiona analiza u Excelu

Regresiona analiza je statistički postupak kojim se želi proceniti veza između određenih promenljivih. Imamo jednu zavisnu promenljivu, i želimo da ustanovimo koliko druge nezavisne promenljive utiču na nju. Na taj način dobijemo model međuzavisnosti, koji možemo koristiti za predviđanje vrednost zavisne promenljive u budućnosti. Excel koristi model linearne regresije. Pokazaćemo vam kako možete da ga primenite.

1. Uključujemo programski dodatak za statističku analizu

Najpre treba da uključimo dodatak za statističku analizu.

To radimo tako što odemo na Opcije, pa na Add-ins.

opcije u excelu otvoriti

ukljuciti addins excel

Kliknite na Idi (Go).

Zatim štiklirajte prvu opciju, koja se koristi za statističku analizu.

ukljuciti dodatak za statisticku analizu

2. 

U drugom koraku otvorite jezičak Podaci i tu kliknite dva puta na novopostavljeno dugme Analiza podataka (Data Analysis).

analiza podataka

Odaberemo Regresija.

regresiona analiza

Sada je potrebno da selektujemo podatke za analizu. U polju gde piše Input Y range, treba da selektujete kolonu ili red gde se nalaze istorijske vrednosti zavisne varijable, odnosno one varijable na koju utiču druge varijable i koju želite predvideti u budućnosti.

nezavisna i zavisna varijabla

U polju Input X range, selektujte polja gde se nalaze nezavisne varijable. Možete selektovati samo jednu varijablu, i to je onda prosta linearna regresija. U slučaju da imate nekoliko nezavisnih varijabli, morate da ih u dokumentu postavite jednu pored druge i tako selektujete (kao na slici).

selektovanje nezavisnih varijabli

Odaberite i polje Labels, ako vaši podaci imaju oznaku (prvo polje sa imenom varijable). Takođe odaberite i gde želite da rezultati analize budu prikazani ( u novoj svesci ili u novom dokumentu).

Klikom na OK izvršavate analizu. Kao što vidite, svi bitni parametri su tu.

rezultat regresije excel

Može da vas zbuni samo to što imaju engleska imena. R Square je koeficijent determinacije (pokazatelj kvaliteta regresije), Adjusted R Square je korigovani koeficijent determinacije, intercept je isečak, a za svaku varijablu dobijete i njenu statističku značajnost što se vidi preko t ili P vrednosti.

Pogledaj još

Kako da podatke sa neke internet stranice prebacite u Excel?

Neretko se dešava da su nam potrebni podaci sa određenog sajta, ali nigde ne možemo …